Szkolenie - Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej oraz odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Celem szkolenia będzie omówienie kwestii związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej, w tym zagadnienia związane z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. W toku szkolenia zostaną omówione przede wszystkim przesłanki powstania przedmiotowej odpowiedzialności, ze wskazaniem należytego standardu postępowania, które eliminującego zagrożenia powstania negatywnych skutków prawnych za popełnione błędy.

CEL SZKOLENIA

W wyniku szkolenia urzędnik będzie mógł wyeliminować ze swojej pracy nieprawidłowe praktyki postępowania, eliminując tym samym ryzyko powstania ww. odpowiedzialności.

DLA KOGO

Urzędnicy

PROGRAM

Szkolenie składa sie z 6 części.

Część nr 1 – Informacje ogólne

 • Podstawowe regulacje prawne (Konstytucja, art. 417 i n. Kodeksu Cywilnego; ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r.; o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa; z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych );
 • Geneza instytucji prawnej.

Część nr 2 – Zakres przedmiotowy odpowiedzialności

 • Podmioty, których niezgodne z prawem działanie może aktualizować odpowiedzialność odszkodowawczą za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej (tzw. sprawca deliktu – funkcjonariusz publiczny np. urzędnicy upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu organu administracji publicznej);
 • Podmioty obowiązane do naprawienia szkody (np. Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego);
 • Regres podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody w stosunku do sprawcy deliktu (funkcjonariusza publicznego).

Część nr 3 – Zakres przedmiotowy odpowiedzialności

 • Katalog prawnych form działania organów administracyjnych oraz czynności faktycznych, których niezgodne z prawem wykonanie może aktualizować powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej np. wydanie niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej, udzielenie nieprawidłowej informacji, założenie blokady za koło samochodu, brak wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej, pomimo iż przepisy prawa tego wymagały itp.;
 • Problem odpowiedzialności za tzw. eksces np. zniesławienie petenta;
 • Problem odpowiedzialności za naruszenie zasad ochrony danych osobowych;

Część nr 4 – Niezgodność z prawem

 • Jak rozumieć pojęcie niezgodności z prawem, czy to synonim pojęcia bezprawność?
 • Czy działaniem niezgodnym z prawem jest naruszenie zasad współżycia społecznego lub nadużycie kompetencji?
 • Czy działanie ma być zgodne z przepisami wewnętrznymi, czy wystarczająca jest zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego?
 • Jaki poziom niezgodności z prawem powoduje powstanie odpowiedzialności? Czy każde naruszenie prawa - nawet drobne, powoduje powstanie odpowiedzialności?

Część nr 5 – Związek przyczynowy i wysokość odszkodowania (zadość uczynienia)

 • Odpowiedzialność za szkodę, a krzywdę;
 • Metoda dyferencjacji przy ustalaniu wysokości odszkodowania lub/i zadośćuczynienia
 • Teoria przyczynowości adekwatnej jako przesłanka limitująca i legitymująca powstanie odpowiedzialności.

Część nr 6 – Lex specialis odpowiedzialność indywidualna funkcjonariusz

WYMAGANIA

Podstawowa znajomość prawa i postępowania administracyjnego.

FORMA SZKOLENIA

 • Wykład;
 • Case studies.

TRENER

Radca prawny dr Agata Cebera - w 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem dwa kierunki studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WPiA UJ), uzyskując tytuł magistra prawa oraz tytuł magistra administracji. Laureatka Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konkursu na najlepszego studenta prawa WPiA UJ.

W latach 2012-2014 aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a od 2015 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie.

W latach 2012-2017 doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego na WPiA UJ prowadząca zajęcia dydaktyczne ze studentami prawa z procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej. Wykładowca w szkole prawa polskiego w Tarnopolu i we Lwowie.Od 2016 r. zatrudniona na stanowisku pracownika naukowego w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA UJ

W 2017 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, uzyskując stopień naukowy dr nauk prawnych. Rozprawa doktorska została wydana w formie monografii nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

W praktyce prawnej od ponad 8 lat zajmuje się obsługą gospodarczą przedsiębiorców, a od 2016 r. pełni

również społeczną funkcję orzecznika w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. W praktyce prawnej zajmuje się prawem prywatnym oraz prawem publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony danych osobowych, odszkodowań oraz prawa medycznego.

Autorka licznych artykułów oraz wystąpień konferencyjnych, w Polsce i zagranicą, w tym m.in. w Londynie, Rydze, we Włoszech (Bergamo), w Portugalii (Lizbona), w Kijowie i Tarnopolu, Bratysławie, na Węgrzech (Pecs, Gyor) orazw Rumunii. Uczestniczka wymian zagranicznych i stypendiów na Uniwersytecie Cambridge, w Salzburgu oraz Pecs.

mgr Jakub Firlus – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2015 r. asystent w Katedrze Postępowa Administracyjnego UJ. Autor lub współautor przeszło 30 rozlicznych artykułowych (w periodykach prawniczych typu „Przegląd Prawa Publicznego”, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, „Białostockie Studia Prawnicze”, „Casus”) w tym z zakresu procesowych i administracyjnoprawnych aspektów prawa medycznego (lekarskie postępowania dyscyplinarne, lekarz-pełnomocnik w postępowaniu, status pokrzywdzonego-pacjenta, limity administracyjnoprawnych form przymusu medycznego) oraz dydaktycznych (J.G. Firlus, w: H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018 r.).

Prelegent na krajowych i międzynarodowych forach naukowych (Timisoara, Lizbona, Bergamo) oraz w Szkole Prawa Polskiego i Ukraińskiego na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu (Ukraina).

Obecnie kierownik grantu dla „Młodych naukowców” pt. „Kompozytowe procedury weryfikacyjne jako środek restytucji sprawiedliwości dziejowej w prawie administracyjnym”

wsh
Trener: Radca prawny dr Agata Cebera, mgr Jakub Firlus
Czas trwania: 7-8h
Dodaj do koszyka
Formularz zamówienia
dla instytucji publicznych
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto