Szkolenie - Bezpieczeństwo prawne przy wykonywaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej

Celem szkolenia będzie omówienie zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa prawnego osób wykonujących zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług z zakresu medycyny estetycznej. W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze obowiązki prawne wiążące się z podjętą działalnością, najpowszechniejsze błędy popełniane w praktyce oraz wskazówki związane z optymalizacją ryzyka prawnego.

CEL SZKOLENIA

W wyniku odbytego szkolenia uczestnik będzie w stanie zaprojektować swoją działalność związaną z wykonywaniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej w sposób, który zapewni mu bezpieczeństwo prawne – niwelując tym samym ryzyko aktualizacji odpowiedzialności karnej, cywilnejczy administracyjnej.

DLA KOGO

 • Lekarze;
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług z zakresu medycyny estetycznej;
 • Kosmetolodzy.

PROGRAM

Szkolenie będzie składało się z 4 etapów, z których każdy będzie odnosił się do innego z etapów kontaktu pacjent - lekarz.

Etap nr 1 – Rejestracja pacjenta

 • Środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych wymuszone przezRODO1 - powszechne błędy popełniane w procedurze rejestracji pacjentów.

Etap nr 2 – wywiad lekarski

 • Zakres i specyfika obowiązku informacyjnego przy wykonywaniu zabiegów w celach estetycznych (zabieg wykonywany bez wskazań medycznych);
 • Zakres wywiadu lekarskiego przy wykonywaniu zabiegów w celach estetycznych (zabieg wykonywany bez wskazań medycznych);
 • Zgoda na wykonanie zabiegu z zakresu medycyny estetycznej – kto i w jakiej formie jest uprawniony do jej udzielania? Na jaki typ zabiegu i w jakich okolicznościach zgoda nie jest skuteczna prawnie?
 • Ochrona prawna przed nieuzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi – na co zwrócić uwagę na etapie wywiadu lekarskiego;

Etap nr 3 – Wykonanie zabiegu z zakresu medycyny etycznej

 • Kto może wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej? Jakich zabiegów nie może wykonywać samodzielnie kosmetolog?
 • Kto może asystować przy wykonywaniu zabiegu z zakresu medycyny estetycznej?
 • Ochrona prawna przed nieuzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi – na co zwrócić uwagę na etapie wykonywania zabiegu z zakresu medycyny estetycznej;

Etap nr 4 – Dalsza współpraca z pacjentem

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • Dostęp do dokumentacji medycznej;
 • Środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych wymuszone przez RODO;

FORMA SZKOLENIA

 • Wykład;
 • Case studies.

TRENER

radca prawny dr Agata Cebera - w 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem dwa kierunki studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WPiA UJ), uzyskując tytuł magistra prawa oraz tytuł magistra administracji. Laureatka Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konkursu na najlepszego studenta prawa WPiA UJ.

W latach 2012-2014 aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a od 2015 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Krakowie.

W latach 2012-2017 doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego na WPiA UJ prowadząca zajęcia dydaktyczne ze studentami prawa z procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej. Wykładowca w szkole prawa polskiego w Tarnopolu i we Lwowie.Od 2016 r. zatrudniona na stanowisku pracownika naukowego w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA UJ

W 2017 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, uzyskując stopień naukowy dr nauk prawnych. Rozprawa doktorska została wydana w formie monografii nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

W praktyce prawnej od ponad 8 lat zajmuje się obsługą gospodarczą przedsiębiorców, a od 2016 r. pełni

również społeczną funkcję orzecznika w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. W praktyce prawnej zajmuje się prawem prywatnym oraz prawem publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony danych osobowych, odszkodowań oraz prawa medycznego.

Autorka licznych artykułów oraz wystąpień konferencyjnych, w Polsce i zagranicą, w tym m.in. w Londynie, Rydze, we Włoszech (Bergamo), w Portugalii (Lizbona), w Kijowie i Tarnopolu, Bratysławie, na Węgrzech (Pecs, Gyor) orazw Rumunii. Uczestniczka wymian zagranicznych i stypendiów na Uniwersytecie Cambridge, w Salzburgu oraz Pecs.

mgr Jakub Firlus – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2015 r. asystent w Katedrze Postępowa Administracyjnego UJ. Autor lub współautor przeszło 30 rozlicznych artykułowych (w periodykach prawniczych typu „Przegląd Prawa Publicznego”, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, „Białostockie Studia Prawnicze”, „Casus”) w tym z zakresu procesowych i administracyjnoprawnych aspektów prawa medycznego (lekarskie postępowania dyscyplinarne, lekarz-pełnomocnik w postępowaniu, status pokrzywdzonego-pacjenta, limity administracyjnoprawnych form przymusu medycznego) oraz dydaktycznych (J.G. Firlus, w: H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018 r.).

Prelegent na krajowych i międzynarodowych forach naukowych (Timisoara, Lizbona, Bergamo) oraz w Szkole Prawa Polskiego i Ukraińskiego na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu (Ukraina).

Obecnie kierownik grantu dla „Młodych naukowców” pt. „Kompozytowe procedury weryfikacyjne jako środek restytucji sprawiedliwości dziejowej w prawie administracyjnym”

wsh
Trener: Radca prawny dr Agata Cebera, mgr Jakub Firlus
Czas trwania: 5h
Dodaj do koszyka
Formularz zamówienia
dla instytucji publicznych
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto