Studia podyplomowe - Studia menedżerskie - certyfikat Franklin University

Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi w obszarze biznesu.

Celem studiów jest przygotowanie Cię do zarządzania firmą oraz reprezentowania instytucji w kontaktach zewnętrznych. W trakcie zajęć zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji, zarządzania firmą, zarządzania strategicznego czy sztuki negocjacji.

Studia z certyfikatem Franklin University

W ramach kierunku, moduł  Umiejętności negocjacyjne prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University, z wykorzystaniem case study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Słuchacze mają możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego jak i zagranicznego

ADRESACI STUDIÓW

Podyplomowe Studia Menedżerskie skierowane są do kadry menedżerskiej dużych i małych przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych, jak również do wszystkich tych, którzy w różnym stopniu uczestniczą w podejmowaniu strategicznych decyzji w firmie.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Rozwiniesz umiejętności decyzyjne, przywódcze, analityczne i komunikacyjne poprzez aktywne formy zajęć i dyskusje w gronie wykładowców i praktyków.
 • W trakcie zajęć przewidziano grę biznesową PROMAR. Jej celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy menedżerskiej oraz kształtowanie i weryfikacja umiejętności zarządzania firmą w warunkach niepewności, ryzyka i konkurencji w formie aktywnych zajęć szkoleniowych. Dodatkowy walor gry to rozpoznanie potencjału menedżerskiego jej uczestników. Uczestniczące w niej zespoły rywalizują o najwyższy wynik finansowy wynikający ze sprzedanej produkcji. Gra ma charakter kompleksowy i obejmuje najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa, ponadto ma cechy charakterystyczne dla gospodarki rynkowej (uwzględnia niepewność działania, ryzyko decyzyjne, konkurencję i elastyczność zachowań). Gra PROMAR rozgrywana jest na atrakcyjnych seminariach wyjazdowych i finansowana przez Wyższą Szkołę Bankową.
 • Aktywne zajęcia dydaktyczne, takie jak tworzenie biznesplanów, negocjacje handlowe, case studies oraz symulacje decyzyjne ugruntowują Twoją wiedzę teoretyczną.

PROGRAM STUDIÓW

ZARZĄDZANIE FIRMĄ (40 godz.)

1. Otoczenie przedsiębiorstwa (8 godz.)

 • aspekt finansowy otoczenie finansowe podmiotu gospodarczego
 • powiązania finansowe pomiędzy podmiotami na rynku
 • aspekt prawny formy organizacyjne podmiotów gospodarczych
 • podstawy prawa handlowego.

2. Marketing (8 godz.)

 • procedura zarządzania marketingowego
 • plan marketingowy
 • analiza sytuacji rynkowej
 • rynki docelowe
 • konkurencja
 • marketing mix
 • analiza SWOT
 • cele strategiczne
 • wybór strategii i plany taktyczne
 • benchmarketing w zarządzaniu.

3. Zarządzanie biznesem (16 godz.)

 • kontrakty biznesowe
 • warunki dostaw (INCOTERMS 2000)
 • formy płatności (L/C, CAD, kredyt kupiecki, przedpłata)
 • ustalanie strategii marketingowej biznesu
 • wybrane kwestie związane z problematyką finansową
 • źródła i formy finansowania podmiotu gospodarczego (tradycyjne i nowoczesne źródła finansowania, instrumenty pochodne, rynek kapitałowy i pieniężny).

4. Biznesplan (8 godz.)

 • istota i założenia biznesplanu
 • struktura biznesplanu
 • analiza finansowa (nakłady inwestycyjne, źródła finansowania, wskaźniki oceny finansowej).

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

1. Komunikacja jako podstawowe narzędzie skutecznego menedżera (4 godz.)

 • elementy i rodzaje komunikacji
 • poziomy komunikowania w pracy z ludźmi
 • zakłócenia komunikacyjne
 • bariery komunikacyjne i ich pokonywanie w kontakcie z podwładnymi
 • dystans interpersonalny
 • manipulacja przestrzenią
 • body language.

Trening umiejętności komunikacyjnych 4 godz.
2. Umiejętności negocjacyjne z certyfikatem Franklin University (12 godz.)

3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (4 godz.)

 • pierwsze wrażenie i efekty pokrewne
 • różne ujęcia autoprezentacji
 • sztuka zyskiwania przewagi
 • rodzaje i techniki autoprezentacji
 • etapy tworzenia wrażenia
 • zasady wystąpień publicznych
 • struktura wystąpienia
 • rola audytorium
 • case studies.

Role Playing – trening umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych (4 godz.)

FINANSE W BIZNESIE

1. Wybór strategii finansowej przedsiębiorstwa (4 godz.)

 • uwarunkowania i konsekwencje wyboru strategii finansowej
 • koszt kapitału
 • efekt dźwigni finansowej.

2. Identyfikacja majątku przedsiębiorstwa (4 godz.)

CZYNNIK LUDZKI W BIZNESIE 24h

1. Psychologia kierowania (4 godz.)

 • źródła władzy
 • koncepcje efektywnego kierowania
 • model kompetencji kierowniczych
 • uczenie się kierowania
 • własne preferencje i ograniczenia w uczeniu się kierowania
 • siatka stylów kierowania
 • warianty kierowania
 • efektywne prowadzenie narad
 • case studies

Role Playing  – trening umiejętności kierowania (4 godz.)

2. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi (8 godz.)

 • opis stanowisk pracy
 • wartościowanie stanowisk
 • system ocen pracowniczych
 • systemy motywacyjne
 • systemy wynagradzania
 • ścieżki kariery
 • metody wprowadzania nowych pracowników
 • badanie opinii pracowniczych
 • ćwiczenia.

3. Metody doboru i oceny personelu (8 godz.)

 • marketing personalny, organizacja działu personalnego
 • modele polityki personalnej
 • planowanie i prognozowanie personelu
 • profile wymagań zawodowych
 • rekrutacja i selekcja
 • metody selekcyjne
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • assessment centres
 • typologia umysłowości menedżerów MBTI.

 

 • wycena aktywów i pasywów
 • charakterystyka aktywów.

3. Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (12 godz.)

 • zarządzanie aktywami obrotowymi w aspekcie płynności finansowej
 • analiza relacji: koszt – wolumen – zysk
 • rentowność sprzedaży a struktura kosztów
 • wykorzystanie dźwigni operacyjnej
 • model analizy operacyjnej Du Ponta.

4. Rachunkowość zarządcza. Controlling (12 godz.)

 • rachunkowość a system celów i proces decyzyjny
 • controlling w zarządzaniu finansowym
 • controlling strategiczny
 • narzędzia sterowania rentownością
 • cash flow
 • zarys procedury wdrażania controllingu.

INSTRUMENTARIUM ZARZĄDZANIA (56 godz.)

1. Zarządzanie projektami (16 godz.)

2. Zarządzanie strategiczne (8 godz.)

 • misja, wizja i cele strategiczne
 • metody wypracowania strategii
 • poziomy strategii
 • transformacja celów strategicznych w cele taktyczno-operacyjne.

3. Instrumentarium menedżera (8 godz.)

 • narzędzia i techniki zorientowane na myślenie selektywne (techniki rangowania, technika ABC) i myślenie całościowe (technika badania spójności, technika badania współzależności)
 • tablice kompetencyjne
 • socjometria  
 • technika diagnozowania klimatu organizacyjnego.

4. Gra biznesowa PROMAR (16 godz.)

5. Potencjały w biznesie (8 godz.)

 • podstawy zarządzania sobą w czasie, czyli jak wykorzystać potencjał czasowy?
 • rozwijaj się we właściwym kierunku – potencjał intelektualny
 • podstawy inteligencji finansowej
 • emocje są najważniejsze, czyli podstawy inteligencji emocjonalnej
 • efektywna komunikacja.

FORMA ZALICZENIA

Test sprawdzający wiedzę po 1 i po 2 semestrze.

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 375 zł
 • 10 rat po 435 zł
 • 2 raty po 2175 zł
 • 1 rata 4350 zł
Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 12
Cena: 4 350.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto