Studia podyplomowe - Psychologia w biznesie

Nowoczesny menedżer wie, jak istotne w zarządzaniu firmą jest opanowanie technik wspomagających efektywne kierowanie pracownikami i wpływania na decyzje partnerów biznesowych. Są one przydatne w codziennej pracy, rozmowach i negocjacjach, dzięki nim można wpływać na sposób myślenia, emocje czy zachowanie drugiego człowieka.

Celem studiów jest zapoznanie Cię ze standardami skutecznego zarządzania i kierowania pracownikami. Szczególny jednak nacisk kładziemy na wytrenowanie u Ciebie praktycznych umiejętności przydatnych w codziennej działalności, takich jak np. umiejętność skutecznego wywierania wpływu, przekonywania innych, praktycznej selekcji i oceny pracowników, rozwiązywania konfliktów, motywowania itp.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do menedżerów, których praca jest nierozerwalnie związana z kierowaniem zasobami ludzkimi, motywowaniem pracowników, rozwojem umiejętności interpersonalnych, podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów wynikających z zarządzania zespołem ludzi.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Wielką zaletą studiów jest połączenie teorii z praktyką.
 • Dzięki współpracy z SMG/KRC Poland Human Resources  będziesz mógł wziąć udział m.in. w prowadzonych przez tę firmę autentycznych rynkowych działaniach z zakresu rekrutacji i selekcji oraz oceny kompetencji pracowniczych (w sesji assessment center).
 • Po ukończeniu studiów otrzymasz certyfikat SMG/KRC Poland Human Resources.

PROGRAM STUDIÓW

TWORZENIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU I ORGANIZACJI BIZNESOWEJ (40 godz.)

1. Psychologia organizacji i zespołu pracowniczego. Procesy i zjawiska psychologiczne zachodzące w organizacji i zespole pracowniczym (8 godz.)

2. Budowanie zespołu pracowniczego. Integracja organizacji i zespołu pracowniczego (zajęcia outdoor) (16 godz.)

 • zespół pracowniczy, jego specyfika i znaczenie w strukturze firmy
 • fazy rozwoju zespołu pracowniczego
 • normy i role grupowe
 • kryteria efektywności zespołu
 • mechanizm autonomii a mechanizm konformizmu
 • struktura formalna i nieformalna grupy
 • gra szkoleniowa – budowanie zespołu i role grupowe.

3. Rekrutacja i selekcja pracowników. Narzędzia rekrutacji i selekcji – od rozmowy rekrutacyjnej i testów do assessment center (16 godz.)

 • techniki rekrutacji kandydatów
 • techniki selekcji pracowników
 • wybór technik selekcji a kryteria selekcji
 • assessment center jako kompleksowa procedura oceny kandydata
 • najczęstsze błędy popełniane w selekcji kandydatów
 • ćwiczenia i trening umiejętności prowadzenia selekcji.

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W BIZNESIE (88 godz.)

1. Zarządzanie zespołem pracowniczym. Style i narzędzia zarządzania i kierowania pracowników (16 godz.)

 • ogólna klasyfikacja stylów kierowania
 • teoria X i Y McGregora
 • orientacja na ludzi a orientacja na zadania
 • styl kierowania a stopień dojrzałości podwładnych
 • styl kierowania a kompetencje podwładnych
 • determinanty stylów kierowania
 • trening umiejętności kierowania, autodiagnoza preferencji stylów kierowania.

2. Negocjacje w biznesie. Jak negocjować wielkie kontrakty i małe codzienne sprawy (16 godz.)

 • założenia negocjacji bez porażek
 • stanowiska negocjacyjne
 • interesy stron negocjacji
 • umiejętność definiowania (określania) interesów stron negocjacji
 • strategie negocjacyjne – jak zwiększać szanse sukcesu?
 • nieetyczne zachowania w negocjacjach i sposoby obrony przed nimi
 • case study – rozwiązywanie problemów negocjacyjnych.

3. Konflikt i psychologia konfliktu. Jak zarządzać konfliktem w organizacji i zespole pracowniczym. Kryzys w organizacji (8 godz.)

 • geneza konfliktów w zespole pracowniczym
 • istota konfliktów
 • techniki rozwiązywania konfliktów
 • zarządzanie konfliktami
 • mediacja menedżera w konfliktach pracowniczych
 • role playing – trening umiejętności rozwiązywania konfliktów.

4. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem (16 godz.)

 • stres jako zjawisko psychiczne i fizjologiczne
 • dziesięć najważniejszych stresorów
 • postawa wobec sytuacji stresowych i czynników stresogennych
 • stres zawodowy
 • sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • zmiana postępowania wobec stresu
 • warsztat i trening antystresowy.

5. Coaching i mentoring w biznesie. Nowoczesne metody rozwoju pracowników (16 godz.)

6. Wywieranie wpływu i manipulacje w biznesie. Jak wywierać wpływ w celu osiągania zamierzonych efektów i nie podlegać manipulacjom innych. Techniki wywierania wpływu (16 godz.)

 • psychologiczne mechanizmy wykorzystywane przy wywieraniu wpływu
 • techniki oparte na sekwencji interakcji
 • techniki oparte na konformizmie i autorytecie
 • emocje a uległość na wpływ społeczny
 • mechanizm obrony przed manipulacją
 • gry i ćwiczenia dotyczące umiejętności wywierania wpływu.

KREOWANIE WIZJI ORGANIZACJI (40 godz.)

1. Kultura organizacyjna i zarządzanie kulturą organizacyjną. Badanie kultury organizacyjnej (8 godz.)

2. Przywództwo w biznesie. Menedżer jako lider (16 godz.)

 • autorytet menedżera (autorytet władzy, społeczny, wynikający z wiedzy, charyzma)
 • asertywność w zachowaniach menedżera
 • osiąganie wyników poprzez zespół
 • typy pracowników
 • zarządzanie podwładnymi o różnych wzorcach motywacyjnych
 • klimat organizacyjny i jego wpływ na klimat pracy
 • case study i trening umiejętności przywódczych.

3. Motywacja w biznesie. Systemy motywacyjne (16 godz.)

 • motywacja jako wewnętrzna siła
 • charakterystyka procesu motywacyjnego
 • rodzaje motywacji
 • automotywacja
 • techniki motywowania podwładnych
 • nagradzanie i karanie
 • potrzeby kadry kierowniczej wg McClellanda
 • warsztat i trening umiejętności motywowania pracowników.

FORMA ZALICZENIA
Test wiedzy po I i II semestrze.

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 325 zł
 • 10 rat po 375 zł
 • 2 raty po 1875 zł
 • 1 rata 3750 zł
Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 8
Liczba godzin: 168
Liczba zjazdów: 11
Cena: 3 750.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto