Studia podyplomowe - Menedżer BHP

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę na temat zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001 oraz środowiskiem wg norm serii ISO 14001, metod podnoszenia poziomu warunków pracy, prawnej ochrony pracy wg norm UE, ergonomii i fizjologii pracy, oceny i analizy ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi.

Doskonalić będziesz także umiejętności sporządzania planów BHP, a dzięki zajęciom poświęconym metodyce nauczania dorosłych poszerzysz wiedzę dotyczącą przygotowywania i prowadzenia szkoleń.

Studia podejmują też zagadnienia dotyczące wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz optymalizacji systemu bezpieczeństwa i higieny pracy.

ADRESACI STUDIÓW

 • Adresatami tych studiów są zarówno osoby mające duże doświadczenie w pracy w służbach BHP, jak i te, które związane są z tymi służbami od niedawna lub dopiero zamierzają rozpocząć pracę w tej branży.
 • Studia adresujemy szczególnie do osób pełniących kierownicze funkcje w służbach BHP, a nieposiadających wyższego wykształcenia kierunkowego. Zmiany legislacyjne nakładają na takie osoby obowiązek podniesienia swoich kwalifikacji, w przeciwnym razie po czasie przewidzianym w rozporządzeniu nie będą one mogły dalej pełnić swojej funkcji.
 • Studia kierowane są także do średnich i dużych przedsiębiorstw, w których utrzymanie służb BHP jest wymogiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246, poz. 2468 z późniejszymi zmianami) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji starszych inspektorów, specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.  
 • Studia dają pracownikom służb BHP, na których rozporządzenie to nakłada wymóg uzupełnienia wykształcenia, możliwość podniesienia kwalifikacji zgodnie z nowymi wytycznymi.
 • W ramach studiów, za dodatkową opłatą, możesz uzyskać certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BiHP wg PN-N 18001. Warunkiem otrzymania go jest pozytywne zaliczenie egzaminu. Egzaminy przeprowadza przedstawiciel TÜV NORD.

PROGRAM STUDIÓW

ELEMENTY PRAWA PRACY (16 godz.)

 • przepisy ogólne
 • przepisy dotyczące stosunku pracy
 • wynagrodzenie i jego ochrona, inne świadczenia i odszkodowania
 • uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika, metody kształtowania postaw pracowniczych
 • urlopy, normy i wymiar czasu pracy, ewidencja czasu pracy
 • przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych i nieletnich oraz niepełnosprawnych
 • system dochodzenia roszczeń w prawie pracy.

PRAWNA OCHRONA PRACY (8 godz.)

 • założenia systemu ochrony pracy w Polsce
 • podmioty obowiązków w dziedzinie BHP, obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami, prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie BHP
 • dyrektywy UE i Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie BHP
 • instytucje prowadzące nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy: omówienia zadań i uprawnień PIP, PIS, UDT oraz SIP, związki zawodowe, służba BHP – uprawnienia i zadania
 • znaczenie PN, norm zakładowych, instrukcji użytkowania
 • konsultacje w zakresie BHP.

PROFILAKTYKA OCHRONY ZDROWIA I OCENA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY (16 godz.)

 • definicje, podział i charakterystyka czynników uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych; czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne
 • pojęcia, rodzaje i charakterystyka zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy
 • badania lekarskie
 • środki ochrony indywidualnej oraz zasady i normy ich przydziału oraz odzieży i obuwia roboczego
 • zasady i normy przydziału posiłków profilaktycznych, napoi oraz zasady i normy przydziału środków higieny.

TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY (16 godz.)

 • wymagania BHP dotyczące budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń pracy oraz terenów z nimi związanych
 • wymagania BHP dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instalacji
 • wymagania dotyczące urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, zasady jego sprawowania oraz obowiązki zakładów pracy stosujących urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • system badań i certyfikacji wyrobów
 • organizacja transportu wewnątrzzakładowego oraz składowania wyrobów zgodnie z wymaganiami BHP
 • oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
 • wymagania BHP dotyczące określonych przepisów pracy.

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY PN-N 18001 (24 godz.)

 • zasady zarządzania BHP w przedsiębiorstwach według norm serii PN-N-18001
 • zarządzanie procesowe w obszarze BHP
 • wdrażanie i funkcjonowanie zakładowego systemu zarządzania BHP
 • interpretacja punktów norm PN-N 18001
 • ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania BHP
 • zapobieganie wypadkom przy pracy i poważnym awariom  
 • dokumentacja systemu
 • ocena skuteczności systemowego zarządzania BHP.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001 (6 godz.)

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ, OCENA I KONTROLA RYZYKA ZAWODOWEGO, TWORZENIE PROGRAMÓW POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA (24 godz.)

 • planowanie i organizacja pracy dydaktycznej
 • cele i treści szkolenia
 • identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • zasady nauczania w kształceniu kursowym
 • metody prowadzenia zajęć na kursach szkoleniowych
 • środki dydaktyczne
 • metody ewaluacji szkolenia.

PSYCHOLOGIA PRACY (8 godz.)

 • spostrzeganie społeczne, błędy w postrzeganiu i myśleniu
 • konflikt w procesie pracy, strategie rozwiązywania, efektywna komunikacja
 • stres w miejscu pracy
 • psychofizjologia stresu
 • czynniki generujące stres w pracy
 • skutki stresu w pracy, wypalenie się
 • zapobieganie i redukowanie stresu w miejscu pracy.

ORGANIZACJA I METODY PRACY SŁUŻB BHP (8 godz.)

 • organizacja służby BHP
 • zakres działania służby BHP
 • uprawnienia służby BHP
 • stanowiska i kwalifikacje służby BHP
 • metody pracy służby BHP
 • popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i ergonomią.

ERGONOMIA W KSZTAŁTOWANIU WARUNKÓW PRACY (16 godz.)

 • definicja ergonomii i jej cele
 • układ człowiek maszyna, funkcje człowieka w układzie
 • rola narządów zmysłów w odbiorze informacji
 • problemy pracy nocnej i zmianowej
 • wymagania dotyczące budowy i rozmieszczenia urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych
 • ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy.

USTALANIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY (16 godz.)

 • definicja wypadku przy pracy
 • procedury i techniki postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • dokumentacja związana z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków
 • warsztaty – przeprowadzenie na przykładach opisów konkretnych zdarzeń pełnego dochodzenia powypadkowego obejmującego ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków wraz ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej.

PIERWSZA POMOC (8 godz.)

 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • łańcuch ratunkowy
 • kolejność i zasady wykonywania poszczególnych czynności
 • sposób zachowania po przybyciu na miejsce wypadku służb medycznych
 • warsztaty udzielania pierwszej pomocy.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (8 godz.)

 • wybrane organizacyjno-prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej
 • wybrane zagadnienia ze spalania i podstaw rozwoju pożaru
 • sprzęt i środki gaśnicze
 • techniczne systemy zabezpieczeń i przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych
 • wybrane zagadnienia zwalczania pożarów
 • przyczyny pożarów.

FORMA ZALICZENIA

Test sprawdzający wiedzę po I i po II semestrze.

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 360 zł
 • 10 rat po 415 zł
 • 2 raty po 2075 zł
 • 1 rata 4150
Cena: 4 150.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto