Studia podyplomowe - Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University

Efektywna i skuteczna logistyka to obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi.

Celem studiów jest zapoznanie Cię z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi. Zdobędziesz przydatną wiedzy podczas rozwiązywania problemów logistycznych związanych z przepływami materiałów i towarów w obrębie firmy i pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.

 

Studia z certyfikatem Franklin University

W ramach kierunku, moduł  Umiejętności negocjacyjne prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University, z wykorzystaniem case study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Słuchacze mają możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego jak i zagranicznego

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do pracowników różnych komórek organizacyjnych firmy, bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, pracowników marketingu i zaopatrzenia oraz osób, które są zainteresowane problematyką logistyki i transportu.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Będziesz mieć specjalistyczną wiedzę o budowaniu i zarządzaniu systemami logistycznymi przedsiębiorstw w UE, a także wykorzystywaniu systemów informatycznych i komunikacyjnych w łańcuchach dostaw. 
 • Zdobędziesz umiejętności negocjacji i podejmowania istotnych decyzji menedżerskich.
 • W ramach studiów, za dodatkową opłatą, możesz uzyskać certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw wg ISO 28000. Warunkiem otrzymania go jest pozytywne zaliczenie  egzaminu przeprowadzanego przez przedstawiciela TÜV NORD.
 • Weźmiesz udział w grze strategicznej JARMARK EUROPA finansowanej przez WSB i realizowanej na seminariach wyjazdowych. Jej celem jest dostarczenie Ci kompleksowej wiedzy z zakresu handlu, logistyki i zarządzania firmą w formie aktywnych warsztatów. Gra wymaga od graczy podejmowania decyzji dotyczących  zakupu, transportu, wyboru kanałów dystrybucji, sprzedaży i magazynowania w warunkach konkurencji oraz zmienności otoczenia.

PROGRAM STUDIÓW

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY  (32 godz.)

1. Koncepcje logistyczne w biznesie (6 godz.)

 • rola logistyki w integracji zarządzania przedsiębiorstwem 
 • procesy logistyczne 
 • tworzenie infrastruktury procesów logistycznych 
 • system obsługi zamówień 
 • systemy transportowe 
 • wybór konfiguracji sieci dostaw i dystrybucji 
 • usługi logistyczne – outsourcing.

2. Strategie logistyczne (6 godz.)

 • podstawy metodologiczne strategii logistycznej przedsiębiorstwa 
 • pojęcie i miejsce logistyki w procesie zarządzania strategicznego 
 • audyt systemu logistycznego przedsiębiorstwa i jego otoczenia 
 • procedura formułowania i wdrażania strategii logistycznej 
 • miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej 
 • kontrola efektywności logistyki w przedsiębiorstwie.

3. Logistyka zaopatrzenia (12 godz.)

 • zaopatrzenie w systemie logistycznym firmy, cele, zadania 
 • modele i techniki analizy rynku zaopatrzenia 
 • strategie zakupowe 
 • analiza procesu zakupu 
 • metody klasyfikacji potrzeb surowcowych 
 • metody wyboru i oceny dostawców 
 • wybrane systemy zarządzania zakupami (zapasami) VMI, CMI, BMI 
 • polityka kontraktów, warunki dostaw Incoterms 
 • magazynowanie  
 • koszty logistyczne zaopatrzenia 
 • metody wspomagające podejmowanie decyzji w zaopatrzeniu 
 • centra logistyczne.

4. Logistyka dystrybucji (8 godz.)

 • dystrybucja jako istotny element aktywności przedsiębiorstwa 
 • sieci dystrybucji 
 • centra dystrybucyjne
 • decyzje lokalizacyjne 
 • rejony obsługi
 • transport w dystrybucji  
 • zagadnienia optymalizacyjne w transporcie.

INFRASTRUKTURA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH (32 godz.)

1. Logistyka procesów magazynowych (12 godz.)

 • znaczenie gospodarki magazynowej w dystrybucji dóbr materialnych i usług 
 • podstawowe pojęcia składowania materiałów 
 • technologie procesu magazynowego: ABC, MRP 
 • logistyka procesu magazynowego: odbiór, przyjęcie dostawy, składowanie, przechowywanie, kompletacja i wydanie 
 • rodzaje, konstrukcje i przeznaczenie budowli magazynowych: otwartych, półotwartych zamkniętych, uniwersalnych i specjalnych 
 • systemy zagospodarowania przestrzeni magazynowej: system rzędowy, blokowy i wolnych miejsc 
 • miejsca paletowe i gniazda regałowe 
 • typizacja budowli magazynowych: hal, wiat, ramp, podjazdów 
 • urządzenia do składowania i kompletacji: regały, stojaki, podesty, pomosty 
 • przeznaczenie, rodzaje i odmiany regałów 
 • funkcje i umiejscowienie środków do transportu i manipulowania jednostkami ładunkowymi: układnice, suwnice kolumnowe i wózki jezdniowe 
 • sposoby i technika składowania wyrobów: sztukowych, ziarnistych i jednostek ładunkowych 
 • parametry stanu i ruchu zapasów magazynowych 
 • technologie prowadzenia gospodarki magazynowej: just in time, kanban, quick response 
 • zasady lokalizacji centrów logistycznych 
 • infrastruktura logistyczna a centra logistyczne 
 • międzynarodowe, regionalne i lokalne centra logistyczne zasady organizacji 
 • strategie i trendy rozwojowe centrów logistycznych studia przypadków
 • systemy automatyzacji magazynowej.

2. Infrastruktura techniczna procesów logistycznych (8 godz.)

 • podstawowe problemy funkcjonowania poszczególnych gałęzi transportu i ich miejsce w łańcuchach logistycznych 
 • funkcjonowanie transportu w świetle przepisów UE 
 • studia przypadków nowoczesnych rozwiązań systemów transportowych w Polsce i w Europie 
 • rodzaje i funkcje opakowań 
 • tendencje w dziedzinie rozwoju opakowań 
 • ekologistyka opakowań, polska ustawa o opakowaniach i odpadach 
 • terminale kontenerowe.

3. Wykorzystanie systemów informatycznych i komunikacyjnych w logistyce (12 godz.)

 • czym jest, a czym nie jest system informatyczny
 • komunikacja w logistyce i narzędzia tej komunikacji 
 • rodzaje informacji przepływających przez systemy logistyczne 
 • praktyczne zastosowanie systemów informatycznych klasy ERP (Enterprise Resource Planning Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa) w procesach zakupu, magazynowania, sprzedaży, transportu, serwisu i obsługi posprzedażowej 
 • komunikacja i wymiana informacji (EDI, e-commerce), systemy wspierające zarządzanie łańcuchami dostaw 
 • ocena, wybór i zarządzanie wdrażaniem systemu informatycznego 
 • systemy automatycznej identyfikacji towarów, usług i osób (kody kreskowe, karty magnetyczne, podpis elektroniczny).

ŁAŃCUCHY DOSTAW  (44 godz.)

1. Logistyczna obsługa klienta (8 godz.)

 • obsługa klienta jako obszar współdziałania logistyki marketingu 
 • elementy i mierniki logistycznej obsługi klienta 
 • rola współczesnych technologii informacyjnych w doskonaleniu logistycznej obsługi klienta 
 • strategie obsługi klienta na różnych szczeblach integracji łańcucha dostaw 
 • efektywna obsługa klienta (ECR Efficient Consumer Response) 
 • cele i obszary zadaniowe ECR 
 • implementacja strategii ECR 
 • rola ECR w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.

2. Zarządzanie łańcuchami dostaw (8 godz.)

 • istota, cele i uwarunkowania w zarządzaniu łańcuchami dostaw 
 • procedura integrowania łańcuchów dostaw 
 • techniki i technologie w zarządzaniu łańcuchami dostaw 
 • zarządzanie łańcuchami dostaw w Japonii, Europie 
 • warunki transponowania doświadczeń zagranicznych.

3. System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000 (16 godz.)

 • globalne spojrzenie na bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw 
 • interpretacja wymagań normy ISO 28000 z punktu widzenia auditora 
 • analiza ryzyka w łańcuchu dostaw
 • dokumentacja systemu bezpieczeństwa 
 • pojęcie auditu i jego etapy 
 • planowanie auditu 
 • techniki pozyskiwania dowodów z auditu 
 • analiza obserwacji z auditu, formułowanie niezgodności 
 • ćwiczenia praktyczne.

4. Logistyka produkcji zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw (12 godz.)

 • ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania zapasami 
 • uwarunkowania wyboru systemu zarządzania zapasami 
 • stochastyczne systemy sterowania zapasami 
 • zarządzanie zapasami w systemie planowania potrzeb materiałowych (Material Requiremnts Planning) 
 • zarządzanie zapasami w koncepcji produkcji akurat na czas (Just in Time)  
 • planowanie zapasów w łańcuchach dostaw.

ZARZĄDZANIE I UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE W LOGISTYCE (36 godz.)

 

1. Organizacja i kierowanie zespołem pracowniczym (8 godz.)

 • pojęcie zespołu pracowniczego i pracy zespołowej 
 • cechy pracy zespołowej 
 • mocne i słabe strony pracy zespołowej 
 • rodzaje zespołów pracowniczych 
 • czynniki kształtujące sukces pracy zespołowej 
 • zasady organizacji pracy zespołowej.

2. Czynnik ludzki w logistyce (8 godz.)

 • określanie zapotrzebowania kadrowego w logistyce 
 • model kompetencyjny menedżera logistyki 
 • specyficzne elementy motywowania do pracy 
 • doskonalenie i rozwój pracowników jako istotny element sprawnego funkcjonowania logistyki w organizacji 
 • ocena wyników pracy w logistyce.

3. Umiejętności negocjacyjne z certyfikatem Franklin University (12 godz.)
4. Wybrane techniki organizatorskie stosowane w logistyce (8 godz.)

 • techniki rangowania 
 • technika ABC 
 • technika identyfikacji i analizy współzależności 
 • regulacja kompetencji (klasyfikator zadań, tablice kompetencyjne, opis stanowiska organizacyjnego) 
 • system celów obszaru funkcjonalnego logistyka 
 • wybrane techniki zarządzania czasem.

KOSZTY W LOGISTYCE (16 godz.)

1. Rachunkowość i controlling w logistyce (8 godz.)

 • koszty logistyczne i procedury ich budżetowania 
 • controlling a rachunkowość zarządcza, zastosowanie instrumentów controllingu w logistyce, ośrodki (centra) odpowiedzialności jako podmiot controllingowej koncepcji zarządzania
 • organizacja wdrożenia systemu controllingu w obszarze logistyki.

2. Budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań (8 godz.)

 • wprowadzenie do Activity Based Budgeting 
 • koncepcja i procedura budżetowania opartego na rachunku kosztów działań
 • proces koordynacji w budżetowaniu opartym na rachunku kosztów działań.

LOGISTYKA W PRAKTYCE (24 godz.)

1. Gra strategiczna JARMARK EUROPA (16 godz.)

2. Analiza studiów przypadków (8 godz.)

 • prezentacje przedstawicieli praktyki gospodarczej.

FORMA ZALICZENIA
Test sprawdzający wiedzy po I i po II semestrze.

 

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 335 zł
 • 10 rat po 385 zł
 • 2 raty po 1925 zł
 • 1 rata 3850 zł
Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 184
Liczba zjazdów: 12
Cena: 3 850.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto