Studia podyplomowe - Akademia menedżera sprzedaży - certyfikat Franklin University

Od wielu lat podejście do sprzedaży wyprodukowanych dóbr bądź oferowanych usług podlega ciągłej transformacji. Od początku XX wieku można zaobserwować bardzo energiczne i systematycznie wprowadzane zmiany w sposobie docierania do klientów i wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.

Celem studiów jest wyposażenie menedżerów sprzedaży w praktyczne kompetencje, które są kluczowe w nowoczesnym zarządzaniu zespołem sprzedażowym, rozwój osobistych zasobów i kompetencji w kierowaniu ludźmi, poznanie nowoczesnych koncepcji, które podnoszą skuteczność zespołu sprzedażowego.

Studia z certyfikatem Franklin University

W ramach kierunku, moduł  Umiejętności negocjacyjne prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University, z wykorzystaniem case study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Słuchacze mają możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego jak i zagranicznego.

ADRESACI STUDIÓW

 • Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które zajmują się organizacją sprzedaży, zarządzaniem sprzedażą oraz koordynacją prac biur obsługi klienta.
 • Szczególnie będą przydatne osobom, które niedawno objęły albo mają to w zaplanowanej ścieżce kariery, funkcję kierowniczą na poziomie kierownika zespołu sprzedażowego, szefa rejonu, key account managera oraz podobnych.
 • Studia będą także przydatne dyrektorom handlowym, którzy chcą udoskonalić swój warsztat menedżerski oraz usystematyzować i rozwinąć wiedzę o aktualnych trendach w zarządzaniu sprzedażą.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Nauczysz się wykorzystywać emocje do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży i zarządzania zespołem sprzedażowym. Poznane modele AT pozwolą Ci zrozumieć wzorce komunikacyjne, którymi posługują się w relacjach z ludźmi. Wiedza o zasadach inteligencji emocjonalnej pomoże Ci budować biznes w oparciu o zdrowe relacje i otwartą komunikację w zespole.
 • Poznasz zasady budowania zespołów pracowniczych, planowania działań sprzedażowych, formułowania celów, kontroli realizacji wytyczonych zadań oraz skutecznego osiągania celów.
 • Omówimy i przećwiczymy istotne aspekty pracy w sprzedaży, które podnoszą skuteczność w obszarze prowadzenia rozmów handlowych oraz ściągania należności.
 • Zdobędziesz gruntowną wiedzę o rekrutacji i selekcji pracowników sprzedaży, kierowaniu grupami sprzedawców, przywództwie oraz budowaniu efektywnych systemów motywacyjnych.

PROGRAM STUDIÓW

MENEDŻER SPRZEDAŻY XXI W. (70 godz.)

1. Komunikacja (16 godz.)

2. Analiza transakcyjna w praktyce menedżera  (16 godz.)

 • podstawowe pojęcia analizy transakcyjnej – stany JA (Rodzic, Dorosły, Dziecko)
 • analiza wzorców transakcyjnych – ćwiczenia praktyczne
 • Drivery VS Stałe w pracy – świadome wykorzystanie swojego potencjału w kierowaniu ludźmi
 • analiza gier psychologicznych – gry władzy: tworzenie konstruktywnych wzorców funkcjonowania z innymi ludźmi / pracownikami
 • autodiagnoza własnego potencjału i kompetencji.

3. Dynamika grupy (10 godz.)

 • zewnętrzny i wewnętrzny proces grupowy
 • Imago grupy: zjawiska zachodzące w grupie, cele jawne i niejawne, normy grupowe
 • role w grupie: jawna i niejawna struktura grupy, interwencja i wpływ lidera na proces grupowy.

4. Psychologiczne aspekty zarządzania zmianą (8 godz.)

 • identyfikowanie przyczyn oporów  własnych i podwładnych wobec zmian
 • uczestnictwo w zmianach  i przystosowanie się do nowych wymagań
 • efektywna komunikacja w procesie zmiany
 • określenie celów wprowadzanych zmian
 • rozpoznawanie najczęstszych błędów w procesie zarządzania zmianą.

5. Konflikty w relacjach, jego źródła, dynamika i sposoby rozwiązywania (8 godz.)

 • czym jest konflikt – różne spojrzenia
 • przyczyny konfliktu
 • detektory konfliktu
 • dynamika rozwijania się sytuacji konfliktowej
 • cechy charakterystyczne w konflikcie
 • jak zabrać się do rozwiązywania konfliktu?
 • nasze przekonania towarzyszące rozwiązywaniu konfliktu
 • sposoby rozwiązywania konfliktów.

6. Umiejętności negocjacyjne – z certyfikatem Franklin University (12 godz.)

EMOCJONALNA SPRZEDAŻ (16 godz.)

1. Emocje jako bezpośrednia przyczyna działania sprzedażowego (8 godz.)

2. Emocje w reklamie, procesie ofertowania, sprzedaży, obsługi klienta (4 godz.)

3. Inteligentny emocjonalnie menedżer sprzedaży (4 godz.)

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I MARKETINGOWE (48 godz.)

 

1. Strategia sprzedaży a organizacja funkcji sprzedażowej (8 godz.)

 • przegląd strategii rynkowych
 • przegląd strategii handlowych i cenowych
 • zasady organizacji funkcji handlowej w firmie
 • struktura organizacyjna firmy a organizacja efektywnego działu sprzedaży
 • zasady pracy działu sprzedaży z innymi działami firmy (księgowość, kadry, marketing, logistyka i magazyn itp.).

2. Planowanie i budżetowanie sprzedaży (8 godz.)

 • określanie budżetów sprzedażowych dla poszczególnych rynków i segmentów
 • szacowanie potencjału zakupowego oraz ekstrapolowanie wartości sprzedaży w poszczególnych kanałach
 • wytycznie celów oraz dbałość o ich poprawne określanie wg zadanych kryteriów
 • miary i wskaźniki efektywności sprzedaży – BEP, EVA, EBIT, NOPAT, NPV itp.
 • sprzedaż zafakturowana a sprzedaż rzeczywista – mechanizmy premiowania i nagradzania partnerów handlowych
 • podstawowe sprawozdania finansowe BS, P&L, CF oraz co z nich wynika dla menedżera sprzedaży.

3. Analizy i badania rynku w praktyce sprzedawcy (4 godz.)

 • badania rynkowe a proces podejmowania decyzji  
 • metody i techniki badań rynkowych oraz ich typologia
 • definiowanie problemu badawczego oraz przygotowanie warsztatu
 • definiowanie źródeł informacji oraz dobór próby badawczej
 • realizacja badań
 • prezentacja wyników
 • skuteczność badań
 • jak uniknąć błędów, czyli dobre praktyki w badaniach rynkowych.

4. Narzędzia marketingowe w procesie sprzedaży (4 godz.)

 • metody określania rynku, pozycji produktu i siły konkurencji
 • marketing-mix
 • cykl życia produktu
 • zarządzanie marką
 • definiowanie strategii rynkowej, komunikacji i promocji
 • budowanie kampanii reklamowych i PR.

5. Gra strategiczna JARMARK EUROPA (16 godz.)

6. Profesjonalne techniki sprzedaży, kształtowanie relacji z klientami firmy (8 godz.)

 • wiązka ról sprzedawcy
 • organizacja pracy sprzedawcy
 • proces pozyskania klienta
 • budowanie relacji
 • sztuka prowadzenia rozmowy
 • prezentacja oferty handlowej
 • odpowiadanie na obiekcje
 • zamykanie sprzedaży
 • zasady pracy z trudnym klientem
 • radzenie sobie z presją i manipulacją.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY (40 godz.)

1. Dobór członków zespołu handlowego – rekrutacja i selekcja oraz narzędzia oceny kandydatów (8 godz.)

 • proces rekrutacji w sprzedaży
 • rola działu personalnego i jego wsparcie w procesie rekrutacji
 • analiza i opis stanowiska pracy oraz budowa profilu kandydata do pracy w sprzedaży
 • metody, techniki oraz narzędzia selekcji
 • zatrudnienie oraz adaptacja na stanowisku pracy.

2. Budowa zespołu sprzedaży (8 godz.)

 • definiowanie oczekiwanego potencjału zespołu
 • role zespołowe a dobór członków zespołu
 • typologie pracowników ze względu na ich osobowość
 • synergia i współpraca w zespole.

3. Zarządzanie zespołem sprzedaży (8 godz.)

 • menedżer zespołu jego liderem – efektywne kształtowanie przywództwa
 • przywództwo sytuacyjne a etapy rozwoju zespołu i jego jednostek
 • organizacja pracy zespołowej
 • style zarządzania oraz style komunikacji lidera
 • narzędzia rozwojowe pracowników – od wykładu po mentoring, coaching i wymianę doświadczeń
 • ewaluacja, kontrola i rozliczanie pracowników zespołu
 • zarządzanie zmianą i konfliktami w zespole.

4. Motywacyjne systemy wynagrodzeń sprzedawców (8 godz.)

 • rola lidera w motywowaniu
 • źródła motywacji oraz hierarchia potrzeb jednostki
 • dynamika zespołu a sposoby motywowania
 • osobowość a motywacja
 • motywacja a zaangażowanie
 • systemy motywacyjne i programy wynagrodzeń.

5. Rozliczanie pracy sprzedawcy na bieżąco oraz rola systemu ocen okresowych (8 godz.)

 • bieżąca ocena pracy, czyli informacja zwrotna oraz stała ocena potencjału pracowników
 • znaczenie systemu ocen pracowniczych
 • organizacja procesu oceny
 • wykorzystanie wyników oceny a rozwój pracownika w kontekście jego ścieżki kariery.

FORMA ZALICZENIA

Test sprawdzający wiedzę po I i II semestrze.

 

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 350 zł
 • 10 rat po 405 zł
 • 2 raty po 2025 zł
 • 1 rata 4050 zł
Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 174
Liczba zjazdów: 12
Cena: 4 050.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto