Studia podyplomowe - Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja

Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej.

Ukończenie studiów ma być pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy w trzech aspektach.
 • W ramach bloku „Wiedza prawnicza” jako słuchacz na będziesz i uporządkujesz wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika oraz pogłębisz umiejętności analizy tekstu prawnego
 • W ramach bloku „Sprawne zarządzanie” słuchacz nauczysz się, jak zarządzać i współpracować ze swoimi pracownikami. Ponadto dowiesz się, jak zarządzać projektami unijnymi, zmianą i informacją.
 • Blok „Umiejętności interpersonalne” pozwoli Ci na rozwinięcie umiejętności Twoich komunikowania się z klientami i współpracownikami
 • Studia stwarzają Ci wiele możliwości sprawdzenia rozwijanych umiejętności w praktyce. W czasie zajęć o charakterze ćwiczeniowym słuchacze zapoznaszją się z nowoczesnymi technikami zapewniającymi sukces w organizacji i zarządzaniu administracją

PROGRAM STUDIÓW

WIEDZA PRAWNICZA (80 godz.)

 • Elementy prawa pracy (8 godz.)
 • Elementy prawa konstytucyjnego (8 godz.)
 • Elementy prawa administracyjnego (8 godz.)
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego (8 godz.)
 • Finanse publiczne - wybrane zagadnienia (8 godz.)
 • Audyt wewnętrzny i kontrola (6 godz.)
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi (16 godz.)
 • Zamówienia publiczne (10 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (8 godz.)

SPRAWNE ZARZĄDZANIE (42 godz.)

1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania (8 godz.)

 • proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym i procesowym
 • struktura organizacyjna jako narzędzie zarządcze
 • czynniki kształtujące strukturę organizacyjną
 • klasyczne rozwiązania strukturalne
 • nowoczesne koncepcje strukturalne
 • zarządzanie strategiczne

2. Kultura organizacyjna (4 godz.)

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi (10 godz.)

 • planowanie zatrudnienia;
 • rola analizy stanowiska pracy;
 • rekrutacja i selekcja pracowników – prezentacja metod oceny;
 • dobór pracowników do stanowiska: stosowane techniki i narzędzia;
 • adaptacja pracowników – jak wdrożyć nowego pracownika
 • utrzymanie i rozwój pracowników;
 • szkolenie pracowników;
 • określenie potrzeb szkoleniowych, ocena przydatności szkoleń;  
 • ocena efektywności pracownika – ćwiczenia w przeprowadzaniu rozmowy z ocenianymi pracownikami;
 • jak określić potencjał pracownika i osiągnąć większy poziom zaangażowania w realizację zadań?

4. Zarządzanie projektami unijnymi (8 godz.)

 • fundusze kierowane do urzędów lokalnych;
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE – metodyka sporządzania wniosków;
 • zawartość wniosków;
 • kryteria oceny wniosków;
 • kryteria jakościowe wniosku;
 • kryteria formalne wniosku;
 • ocena jakościowa wniosku;
 • inwestycje priorytetowe;
 • procedury wyboru projektów.

5. Zarządzanie zmianą (8 godz.)

 • czynniki wymuszające zmianę w organizacji;
 • źródła zmian;
 • postawa pracowników wobec zmian.

6. Etyka życia publicznego (4 godz.)

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

1. Komunikacja interpersonalna (10 godz.)

 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • precyzyjne formułowanie zadań
 • umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zarządczej
 • przekazywanie poleceń – prowadzenie rozmów służbowych
 • sprzężenie zwrotne jako efektywne narzędzie kontroli
 • prowadzenie zebrań i uczestniczenie w zebraniach
 • mechanizmy podnoszące udział obywateli w podejmowaniu decyzji przez samorząd lokalny
 • profesjonalna obsługa klienta.

2. Asertywność w praktyce (4 godz.)

 • radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
 • konfrontowanie opinii
 • wyrażanie próśb i pozytywów
 • udzielanie i przyjmowanie krytyki
 • wydawanie poleceń
 • wyrażanie pochwał
 • obrona przed atakiem słownym
 • mówienie „nie”

3. Techniki prezentacji (8 godz.)

 • reguły prezentacji a umiejętności komunikacyjne
 • przygotowanie się do prezentacji
 • etapy prezentacji
 • prawidłowe zachowanie się
 • przygotowanie materiałów wizualnych
 • praktyczne scenariusze prezentacyjne
 • sterowanie emocjami
 • psychologiczne aspekty kontaktu z publicznością
 • techniki przemawiania - metody skupiania uwagi
 • panowanie nad stresem

4. Umiejętności kierownicze (10 godz.)

 • przywództwo – kiedy warto być przywódcą
 • praktyczne metody wzmacniania własnego potencjału przywódczego
 • jak budować autorytet
 • uwarunkowania oraz źródła autorytetu
 • budowanie własnej wiarygodności poprzez tworzenie wizji
 • style przewodzenia
 • styl kierowania, a umiejętność przekazywania zadań podwładnym
 • orientacja na pracowników
 • orientacja na zadanie
 • najważniejsze koncepcje stylów przewodzenia
 • skuteczność działań przywódczych
 • przywództwo transakcyjne i transformacyjne

5. Zarządzanie konfliktem w organizacji (8 godz.)

 • rodzaje konfliktów
 • geneza konfliktów w zespole pracowniczym
 • style rozwiązywania konfliktów
 • konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych
 • mediacja menedżera w konfliktach pracowniczych

6. Organizacja czasu pracy (6 godz.)

 • techniki gospodarowania czasem
 • pokonywanie barier psychologicznych w zarządzaniu czasem
 • „złodzieje czasu”
 • planowanie pracy
 • ustalanie priorytetów
 • diagnoza obecnego stylu pracy
 • warunki skutecznej delegacji zadań
 • zarządzanie przez cele

WARSZTATY

1. Promocja JST (8 godz.

FORMA ZALICZENIA

Test  sprawdzający wiedzę po I i po II semestrze

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 340 zł
 • 10 rat po 395 zł
 • 2 raty po 1975 zł
 • 1 rata 3950 zł

 

Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 12
Cena: 3 950.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto