Studia podyplomowe - Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja

Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej.

Ukończenie studiów ma być pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy w trzech aspektach.
 • W ramach bloku „Wiedza prawnicza” jako słuchacz na będziesz i uporządkujesz wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika oraz pogłębisz umiejętności analizy tekstu prawnego
 • W ramach bloku „Sprawne zarządzanie” słuchacz nauczysz się, jak zarządzać i współpracować ze swoimi pracownikami. Ponadto dowiesz się, jak zarządzać projektami unijnymi, zmianą i informacją.
 • Blok „Umiejętności interpersonalne” pozwoli Ci na rozwinięcie umiejętności Twoich komunikowania się z klientami i współpracownikami
 • Studia stwarzają Ci wiele możliwości sprawdzenia rozwijanych umiejętności w praktyce. W czasie zajęć o charakterze ćwiczeniowym słuchacze zapoznaszją się z nowoczesnymi technikami zapewniającymi sukces w organizacji i zarządzaniu administracją

PROGRAM STUDIÓW

WIEDZA PRAWNICZA (80 godz.)

 • Elementy prawa pracy (8 godz.)
 • Elementy prawa konstytucyjnego (8 godz.)
 • Elementy prawa administracyjnego (8 godz.)
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego (8 godz.)
 • Finanse publiczne - wybrane zagadnienia (8 godz.)
 • Audyt wewnętrzny i kontrola (6 godz.)
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi (16 godz.)
 • Zamówienia publiczne (10 godz.)
 • Ochrona danych osobowych (8 godz.)

SPRAWNE ZARZĄDZANIE (42 godz.)

1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania (8 godz.)

 • proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym i procesowym
 • struktura organizacyjna jako narzędzie zarządcze
 • czynniki kształtujące strukturę organizacyjną
 • klasyczne rozwiązania strukturalne
 • nowoczesne koncepcje strukturalne
 • zarządzanie strategiczne

2. Kultura organizacyjna (4 godz.)

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi (10 godz.)

 • planowanie zatrudnienia;
 • rola analizy stanowiska pracy;
 • rekrutacja i selekcja pracowników – prezentacja metod oceny;
 • dobór pracowników do stanowiska: stosowane techniki i narzędzia;
 • adaptacja pracowników – jak wdrożyć nowego pracownika
 • utrzymanie i rozwój pracowników;
 • szkolenie pracowników;
 • określenie potrzeb szkoleniowych, ocena przydatności szkoleń;  
 • ocena efektywności pracownika – ćwiczenia w przeprowadzaniu rozmowy z ocenianymi pracownikami;
 • jak określić potencjał pracownika i osiągnąć większy poziom zaangażowania w realizację zadań?

4. Zarządzanie projektami unijnymi (8 godz.)

 • fundusze kierowane do urzędów lokalnych;
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE – metodyka sporządzania wniosków;
 • zawartość wniosków;
 • kryteria oceny wniosków;
 • kryteria jakościowe wniosku;
 • kryteria formalne wniosku;
 • ocena jakościowa wniosku;
 • inwestycje priorytetowe;
 • procedury wyboru projektów.

5. Zarządzanie zmianą (8 godz.)

 • czynniki wymuszające zmianę w organizacji;
 • źródła zmian;
 • postawa pracowników wobec zmian.

6. Etyka życia publicznego (4 godz.)

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

1. Komunikacja interpersonalna (10 godz.)

 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • precyzyjne formułowanie zadań
 • umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zarządczej
 • przekazywanie poleceń – prowadzenie rozmów służbowych
 • sprzężenie zwrotne jako efektywne narzędzie kontroli
 • prowadzenie zebrań i uczestniczenie w zebraniach
 • mechanizmy podnoszące udział obywateli w podejmowaniu decyzji przez samorząd lokalny
 • profesjonalna obsługa klienta.

2. Asertywność w praktyce (4 godz.)

 • radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
 • konfrontowanie opinii
 • wyrażanie próśb i pozytywów
 • udzielanie i przyjmowanie krytyki
 • wydawanie poleceń
 • wyrażanie pochwał
 • obrona przed atakiem słownym
 • mówienie „nie”

3. Techniki prezentacji (8 godz.)

 • reguły prezentacji a umiejętności komunikacyjne
 • przygotowanie się do prezentacji
 • etapy prezentacji
 • prawidłowe zachowanie się
 • przygotowanie materiałów wizualnych
 • praktyczne scenariusze prezentacyjne
 • sterowanie emocjami
 • psychologiczne aspekty kontaktu z publicznością
 • techniki przemawiania - metody skupiania uwagi
 • panowanie nad stresem

4. Umiejętności kierownicze (10 godz.)

 • przywództwo – kiedy warto być przywódcą
 • praktyczne metody wzmacniania własnego potencjału przywódczego
 • jak budować autorytet
 • uwarunkowania oraz źródła autorytetu
 • budowanie własnej wiarygodności poprzez tworzenie wizji
 • style przewodzenia
 • styl kierowania, a umiejętność przekazywania zadań podwładnym
 • orientacja na pracowników
 • orientacja na zadanie
 • najważniejsze koncepcje stylów przewodzenia
 • skuteczność działań przywódczych
 • przywództwo transakcyjne i transformacyjne

5. Zarządzanie konfliktem w organizacji (8 godz.)

 • rodzaje konfliktów
 • geneza konfliktów w zespole pracowniczym
 • style rozwiązywania konfliktów
 • konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych
 • mediacja menedżera w konfliktach pracowniczych

6. Organizacja czasu pracy (6 godz.)

 • techniki gospodarowania czasem
 • pokonywanie barier psychologicznych w zarządzaniu czasem
 • „złodzieje czasu”
 • planowanie pracy
 • ustalanie priorytetów
 • diagnoza obecnego stylu pracy
 • warunki skutecznej delegacji zadań
 • zarządzanie przez cele

WARSZTATY

1. Promocja JST (8 godz.

FORMA ZALICZENIA

Test  sprawdzający wiedzę po I i po II semestrze

KADRA

mgr Małgorzata Kern
Skarbnik Miasta Chorzów, członek komitetu monitorującego regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2007-2013 członek podkomitetu monitorującego program operacyjny kapitał ludzki komponent regionalny na lata 2007-2013 Pełnomocnik Prezydenta d/s Kredytów i Dotacji, Przewodnicząca Zespołu d.s. Integracji Europejskiej, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa, Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tychach, Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Akredytowana przy Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy  Strukturalnych Fundacji Edukacji Ekonomicznej, Koordynator projektu PARTNER (wojewódzkiej bazy projektów do funduszy strukturalnych) z ramienia Gminy Chorzów, Pełnomocnik Gminy Chorzów na Zgromadzeniach Wspólników.

dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie i Katowicach
Trener i konsultant, od 1994 r. prowadzący szkolenia z dziedziny negocjacji, sprzedaży, komunikacji oraz obsługi klienta (szkolenia w języku polskim i angielskim), moderator i facylitator.
Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Administracji Publicznej - PTTBiAP (od 2009 r.). Członek Sądu Koleżeńskiego - Komisji Etyki Zawodowej PTTBiAP (od 2010 r.). Trener współpracujący z firmami szkoleniowymi: PRC Communications (trener: od 1999 r., specjalista ds. szkoleń: 2002-2003, członek zarządu Grupy PRC - dyrektor ds. szkoleń: 2003 - 2004), SMG/KRC HR Polska, BePublic, Grupą Doradczo-Szkoleniową PROLOG, Modern Business, Śląską Fundacją na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Pro Futuro".
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (od 2001 r.) w dziedzinie mikroekonomii, makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Wykładowca w programach Executive MBA i MBA (zajęcia w języku angielskim i polskim).
Trener negocjacji i komunikacji w ramach programów studiów podyplomowych i szkoleń WSB w Poznaniu, Chorzowie, Toruniu i Opolu, facylitator modułu negocjacyjnego w programie certyfikowanym przez Franklin University (USA).
Wykładowca: Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2000-2012), Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (1998-2007), Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1993-2001), Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (2000-2007). Wykładowca w systemie kształcenia przez internet Moodle Course Management System (od 2005 r.).Konsultant Urzędu Miasta w Świętochłowicach, członek Komitetu Sterującego tworzeniem strategii miasta na lata 2014-2030. Ekspert City Consulting Institute (od 2009 r.). Wykładowca Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa TNOiK (2005 r.). Współpracownik Europejskiego Centrum Integracji i Rozwoju ECID (1996-2006.). Współpracownik Fundacji Edukacja dla Demokracji w dziedzinie edukacji europejskiej (2000 - 2004).

Andrzej Szastok
Trener biznesu i administracji publicznej, coach, nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach MBA. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Śląskim, a także studiów podyplomowych: zarządzanie w administracji i protokół dyplomatyczny (Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej), zintegrowane systemy zarządzania w urzędach administracji publicznej (Wyższa Szkoła Administracji), marketing polityczny (Uniwersytet Śląski) praktyczna psychologia społeczna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Ukończył Szkołę Trenerów Elżbiety Sołtys w Krakowie oraz Szkołę Trenerów Biznesu i Szkołę Coachingu Menedżerskiego wrocławskiego MODERATORA uzyskując certyfikaty trenera biznesu i coacha.
Przez wiele lat związany był jako menedżer z instytucjami administracji publicznej oraz firmami polskiego rynku książki.
Szkolenia prowadzi od 2000 roku. Specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu treningu dla trenerów, negocjacji, kreowania wizerunku i wystąpień publicznych, kompetencji menedżerskich i etyki.
Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Od ponad 40 lat żegluje. Jest kapitanem jachtowym.

dr Łukasz Makowski
Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. W 2008 oraz 2010 roku odbył staż naukowy w Uniwersytecie Łotwy w Rydze. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Menedżer i redaktor pisma przemysłowo–gospodarczego (2004–2007), dyrektor generalny, dyrektor produktu oraz sieci sprzedaży w latach 2004, 2007–2010.

Marzena Jankowska
Trener biznesu, psycholog, coach, kierownik projektów HR. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (specjalność psychologia pracy i organizacji), Akademię Project Managera (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) oraz Szkołę Coachingu Menedżerskiego (Moderator). Zrealizowała ponad 3000 godzin szkoleniowych dla biznesu (m.in. Henkel, Polifarb Cieszyn, Johnson Controls, Betafence, Pronox Technology, Inter Car, Monosuisse, Electorlux, Polskapresse, Tractebel Ingeneering ), dla administracji publicznej (m.in.: Urząd Marszałkowski w Katowicach, Urząd Miasta Ruda Śląska, Urząd Miasta Wrocławia, ZUS, Powiatowe Urzędy Pracy w Rudzie Śląskiej i Katowicach, ARiMR) oraz organizacji pozarządowych (m.in. Śląski Bank Żywności, KL Auschwitz, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji osobistych (komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, organizacja czasu pracy), obsługi klienta i sprzedaży oraz kompetencji menedżerskich (psychologia w zarządzaniu, motywowanie, trudne rozmowy z pracownikami, budowanie zespołu). Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz wiceprezesem Stowarzyszenia „Pro Ethica”. Jest autorem publikacji z zakresu twardości psychicznej i zarządzania.

Jacek Sztyler
Kontakty z praktyką: Powołany przez Marszałka woj. śląskiego na stanowisko Asesor w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w priorytecie II Społeczeństwo informacyjne.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do sporządzenia oceny wniosku o dofinansowanie, miedzy innymi w ramach przedsięwzięcia pilotażowego GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.
Trener Ministerstwa Kultury (Instytutu im. Adama Mickiewicza) w zakresie funduszy strukturalnych oraz europejskich na rzecz sektora kultury na lata 2007-2013 (doradztwo, przygotowanie analiz oraz szkolenia dla instytucji kultury, w tym dla: Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie – Pomnika Historii i Kultury Narodowej),
Stały mediator organizacji społecznych i zawodowych zgodnie z art. 183 par.3 k.p.c. przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Biegły sądowy z zakresu Funduszy Europejskich przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Kierownik projektu w ramach POKL 6.2 realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny Technopak Gliwice. Członek Komisji Oceny Wniosków w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia przez Technopark Gliwice oraz GAPR Gliwice. Autor wielu dokumentów aplikacyjnych realizowanych dla JST, MSP, Fundacji, Stowarzyszeń, Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Park Naukowo – Technologiczny „Technopark” Gliwice w ramach projektu INTECH II: wykładowca szkolenia dla studentów i doktorantów: Finansowanie innowacyjności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 13, Park Naukowo – Technologiczny „Technopark” Gliwice w ramach projektu INTECH II: wykładowca szkolenia dla studentów i doktorantów z zakresu tworzenia Biznesplanów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – wykładowca w projekcie Projekt Nowe Media i Technologie Wiedzy w zakresie Pozyskiwanie i zarządzanie środkami unijnymi, Zarządzanie finansowe w projektach, Politechnika Śląska – wykładowca w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczego Naukowca, Akredytowany wykonawca: PHARE 2002 SSG – Regionalny Program Wsparcia dla MŚP Program Rozwoju Przedsiębiorstw 2002/000-580-06.05-1. Akredytowany trener w programach PHARE 2000, PHARE 2001, Akredytowany doradca w PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza Przedsiębiorczość w Polsce – Regionalny Program Wsparcia dla MSP Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw 2002/000-580-06.05-3, Akredytowany doradca w PHARE 2002 w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw -  Wstęp do jakości 2002/000-580-06.02.01-02, Akredytowany doradca w PHARE 2003 w ramach programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw, Akredytowany doradca w PHARE 2003 w ramach programu Planowanie inwestycyjne: wniosek o finansowanie zewnętrzne i business plan inwestycji, Akredytowany doradca w PHARE 2003 w ramach programu Planowanie inwestycyjne: studium wykonalności inwestycji, Akredytowany doradca w PHARE 2003 w ramach programu Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa: analiza rynku i określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwój strategii przedsiębiorstwa, Akredytowany doradca w Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) w zakresie Jakość, Ekspert ds. merytorycznych projektów finansowanych ze środków pomocowych EFS w ramach priorytetu 2, Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR 2004-2006 na Śląsku „Wykorzystanie narzędzi informatycznych w rozwoju zawodowym osób pracujących”,
Publikacje:
Autor książki „Kadry i Płace” wydawnictwo Helion,
Autor Książki „Ćwiczenia z informatyki dla szkół średnich” wydawnictwo Videograf II,
Autor Książki „Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji księgowej wydawnictwo Helion
Autor książki „Informatyka gospodarcza: wydawnictwo BECK,
Autor publikacji Ocena popytu na pracę B+R ze strony regionu pomorskiego ze wskazaniem priorytetowych kierunków działalności i potrzeb w zakresie bazy laboratoryjnej i aparaturowej” Wydawnictwo Naukowe Śląsk 2011
Publicysta Wydawnictwa Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych: Global Economy (www.globaleconomy.pl),
Publicysta Euro25 Magazynu Wspólnoty Europejskiej, miesięcznika „Na Zdrowie”.
Ekspert programu Trudny Rynek TVP Katowice

Michał Olesiak
Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Obecnie doradca oraz trener prawa pracy, a także członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”. Od 2005 r. obecny na rynku szkoleniowym, współpracuje z szeregiem instytucji szkoleniowych.
Wśród uczestników dotychczasowych szkoleń byli pracownicy działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi z sektora prywatnego (m.in.: ING Banku Śląskiego, TAURON Polska Energia S.A., , Philips Lighting Poland S.A., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., FCA Services Polska (FIAT), Lear Corporation Polska, Transgourmet Polska, Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o., Synthos S.A.), jak i jednostek budżetowych (jednostki organizacyjne Ministerstwa Finansów, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego), a także Totalizatora Sportowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lasów Państwowych.
W chwili obecnej na bieżąco współpracuje w obszarze prawa pracy (doradztwo oraz szkolenia wewnętrzne) z działami personalnymi wymagających pracodawców z branży produkcyjnej oraz samorządowej.
Autor ponad trzydziestu publikacji drukowanych w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”, a także współautor poradnika z zakresu prawa pracy „W pierwszej pracy”. Autor publikacji „Związki zawodowe w urzędzie”, wyd. Presscom sp. z o.o.

 

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 340 zł
 • 10 rat po 395 zł
 • 2 raty po 1975 zł
 • 1 rata 3950 zł

 

Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 12
Cena: 3 950.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto