Regulamin sprzedaży on-line

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin sprzedaży uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Organizatora, za pośrednictwem strony internetowej.
Organizatorze - oznacza to Akademię Studiów Podyplomowych, Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 91, NIP 6263030326, REGON 380673300
Stronie internetowej - oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem:  www.podyplomowka.pl
Szkoleniu - oznacza to szkolenie będące w ofercie i organizowane przez Organizatora 
Kupującym - oznacza to osobę (fizyczną jak i prawną, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny), która dokonała zakupu szkolenia drogą on-line 
 

Sprzedaż szkoleń

 1. Sprzedaż szkoleń prowadzi Organizator. 
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Szkoleń, tj.:
  • zarejestrowania się na stronie internetowej www.podyplomowka.pl poprzez wypełnienie formularza, zgodnie z instrukcją na stronie internetowej
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Szkoleń, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.
 4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 6. Ceny Szkoleń zawierają podatek VAT. 
 7. Potwierdzenie zapisu na szkolenie zostanie wygenerowane automatycznie na adres mailowy Kupującego zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24. 
 8. Warunkiem potwierdzenia zapisu Klienta na szkolenie jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Organizatora informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.  
 9. Klient otrzyma fakturę VAT po odbytym szkoleniu. 
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn. 
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 12. Wszelkie reklamacje należy kierować do Organizatora. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podyplomowka.pl
 13. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu Szkolenia,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.
 14. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia. 
 15. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 16. Administratorem bazy danych osobowych Kupujących, przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 17. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym podmiotom. Dane osobowe Kupujących podane przez Zamawiającego służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Kupującym a Organizatorem.
 18. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 19. Organizator świadczy usługi sprzedaży Szkoleń w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 20. O planowanej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.podyplomowka.pl   w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 21. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie podyplomowka.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług. 
 22. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.podyplomowka.pl
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
   
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto