1. Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Studiów Podyplomowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Północna 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000740877.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@podyplomowka.pl lub pisemnie na adres siedziby, tj. 41-902 Bytom, ul. Północna 18.

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych oraz okres przechowywania:

  • odpowiedź na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną- w tym przypadku Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych, a podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na zapewnieniu rzetelnej i pełnej informacji dla osób kontaktujących się oraz przekierowania sprawy do odpowiedniego działu w akademii. Zrealizowaną korespondencję Administrator przechowywać będzie przez okres 1 roku, chyba, że sprawa dotyczyć będzie kwestii wymagających dłuższego okresu przechowywania, np. w związku z przedawnieniem roszczeń czy reklamacji,
  • marketing produktów własnych i usług oraz reklama- jeżeli wyrazi Pani/ Pan dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, zgoda ta będzie podstawa prawną dla przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jaki podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/ Pana dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania,
  • komunikacja marketingowa oraz prowadzenie analiz marketingowych, obejmujących profilowanie, w celu dostosowania treści marketingowych, przekazywanie informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych- jeżeli wyrazi Pani/ Pan dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym celu, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jaki podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/ Pana dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania,
  • kontakt ze strony Administratora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących- jeżeli wyrazi Pani/ Pan dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, zgoda ta będzie podstawa prawną dla przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jaki podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/ Pana dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania,

Podstawą prawną przetwarzana danych osobowych jest ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.).

3. Przekazywanie danych:

Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na:

  • marketing produktów własnych i usług oraz reklamy,
  • komunikację marketingową, prowadzenia analiz marketingowych, obejmujących profilowanie, w celu dostosowania treści marketingowych, przekazywanie informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych,
  • kontakt ze strony Administratora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.
  • Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora oraz partnerom handlowym współpracującym z Administratorem, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, do¬stawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kance¬larie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Administratora usług.

4. Pani/ Pana prawa:

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpo¬średniego, w tym profilowania.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych. .

W zakresie w jakim podstawa przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

W zakresie jaki podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@podyplomowka.pl albo pismo na adres: Akademia Studiów Podyplomowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Północna 18. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rekrutacja@podyplomowka.pl

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto