Studia podyplomowe - Logopedia

Studia podyplomowe logopedia w Akademii Studiów Podyplomowych pozwalają zdobyć uprawnienia i umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu logopedy. Celem nauczania jest przekazanie słuchaczom zestawu wiedzy na temat skutecznej diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Łączymy zajęcia teoretyczne (prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich) z wieloma godzinami praktyk zawodowych, które pozwalają poznać specyfikę pracy logopedy.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które pozwala podjąć pracę jako logopeda zarówno w placówkach oświatowych, jak i wszelkiego typu placówkach medycznych.

Atrakcyjny zawód logopedy pozwala odnaleźć się na wymagającym rynku pracy. Wielu naszych słuchaczy prowadzi zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach lub zajmuje się terapią zaburzeń narządów mowy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Kolejnym kierunkiem zawodowych zainteresowań absolwentów studiów podyplomowych są ośrodki rehabilitacyjne, publiczne i niepubliczne przychodnie zdrowia oraz szpitale. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia również otworzenie własnej praktyki logopedycznej.

Adresaci studiów

Na studia podyplomowe z zakresu logopedii mogą zapisać się absolwenci studiów wyższych, którzy uzyskali tytuł licencjata lub magistra. Kierunek pozwala poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kompetencje osobom, które ukończyły pedagogikę, psychologię, studia językoznawcze czy rehabilitacyjne. Są to jednak kierunki preferowane, a nie obligatoryjne – z nami możesz zdobyć zawód logopedy także wtedy, gdy studiowałeś inny kierunek! Od kandydatów wymagamy jedynie zaświadczenia foniatrycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (wydanego przez foniatrę, logopedę lub laryngologa).

Gdy chcesz pracować jako nauczyciel – logopeda, musisz posiadać ukończone odpowiednie studia magisterskie (jednolite lub drugiego stopnia) oraz przygotowanie pedagogiczne!

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. Są to standardy umożliwiające zdobycie absolwentom Certyfikatu Zawodowego Logopedy, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwenci uzyskają kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy oraz do prowadzenia zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwenci zdobędą wiedzę umożliwiającą podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy. Będą również przygotowani do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej u osób w równym wieku z różnymi zaburzeniami mowy. Ponadto każdy absolwent będzie posiadał umiejętność współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią deficytów rozwojowych. 

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów, praktycy, pedagodzy, psychologowie i lekarze specjaliści.

Program

 • Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 • Diagnoza i terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Diagnoza i terapia osób z afazją i alalią
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem
 • Diagnoza i terapia osób z dysfagią
 • Diagnoza i terapia osób z dyslalią
 • Diagnoza i terapia osób z dyzartrią
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami płynności mówienia
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
 • Elementy foniatrii
 • Elementy neurologii i psychiatrii
 • Elementy ortodoncji
 • Emisja i higiena głosu
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca 
 • Kultura języka polskiego z elementami wiedzy o systemie językowym
 • Logorytmika 
 • Metodyka postępowania logopedycznengo
 • Neuropsychologia
 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Psychoterapia
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób po laryngektomii
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób z rozszczepem podniebienia
 • Rozwój sprawności językowych dziecka
 • Techniki relaksacyjne
 • Trening kompetencji terapeutycznych
 • Tyflopedagogika
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Wykorzystanie technik informacyjnych w pracy logopedy
 • Praktyki logopedyczne

Termin realizacji

nabór zimowy: październik 2018 r. - czerwiec 2020 r.
nabór wiosenny: marzec 2019 r. - styczeń 2021 r.

Czas trwania studiów
4 semestry, 535 godzin dydaktycznych + 90 godzin praktyk logopedycznych organizowanych w placówkach oświatowych i w placówkach służby zdrowia.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz.9.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30); wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych
w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

W roku akademickim 2018/2019 kierunek realizowany jest w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy".

Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 700 zł 2 800 zł 5 600 zł
wsh
Miasto: Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Lubliniec, Łódź, Pszczyna, Rabka zdrój, Racibórz, Radomsko, Warszawa, Zakopane, Żywiec
Ilość semestrów: 4
Cena: 5 600.00 zł
Aplikuj

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia realizowane są w poniższych lokalizacjach:

Częstochowa / Radomsko 
Sale Szkoleniowe APUS
Jasnogórska 15
42-202 Częstochowa

Kielce
Zespół Szkół Mechanicznych 
ul. Jagiellońska 32 
25-608 Kielce

Lubliniec
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Sądowa 9
42-700 Lubliniec

Łódź
Szkoła podstawowa nr 36
im. Zenona Wasilewskiego
ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź

Rabka Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sądecka 2
34-700 Rabka Zdrój

Warszawa
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa 

Żywiec
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
ul. Juliusza Słowackiego 2
34-300 Żywiec

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto